HƯỚNG DẪN

Xem báo cáo giao dịch

- Khi giao dịch xong, quý khách muốn xem lại chi tiết các loại thẻ đã mua, chi tiết các giao dịch nạp tiền của mình đã thực hiện:

- Các bạn làm theo các thao tác  sau:

1. Các giao dịch nạp tiền di động, GameOnline:

2. Các giao dịch mua mã thẻ di động, GameOnline: