HƯỚNG DẪN

GATE DAILY - Tôi phải làm gì để được thanh toán doanh thu?

Đáp: Bạn phải thực hiện cập nhật thông tin thanh toán trước ngày 05 hàng tháng, mọi trường hợp không cập nhật thông tin thanh toán, hoặc cập nhật không đúng quy định, thanh toán tự động được cộng dồn sang tháng kế tiếp. 

- Bạn có thể cập nhật thông tin thanh toán tại đây.