HƯỚNG DẪN

mGate - Tạo tài khoản Gate

Trước tiên để sử dụng ứng dụng mGATE thanh toán dịch vụ, các bạn vui lòng download ứng dụng mGATE tại đây

Mở dụng mGATE bạn sẽ thấy màn hình như sau: 

mGate Login

- Chọn "đăng ký mới", để tạo tài khoản Gate. 

- Nhập Số điện thoại bạn dùng làm tài khoản và chọn "Tiếp tục".

- Nhập mã PIN bạn nhận được từ hệ thống GATE, và nhập mật khẩu cho tài khoản.

- Hệ thống GATE xác thực Số điện thoại và tạo tài khoản.

- Chọn đăng nhập để bắt đầu sử dụng tiện ích thanh toán mGATE.