HƯỚNG DẪN

mGATE - Khôi phục mật khẩu tài khoản

Điều đầu tiên hãy chắc chắn rằng bạn vẫn đang sử dụng số điệnt hoại mà bạn đã đăng ký tài khoản.

- Nhập số điện thoại, mà bạn đã đăng ký tài khoản, chọn "Tiếp tục", 

- Nhập mã PIN, được gửi từ hệ thống GATE tới số số điện thoại của bạn.

- Nhập mật khẩu mới cần thiết lập cho tài khoản của bạn.